CHAIRMAN

about

 

Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh


Minister of Education

DEPUTY CHAIRMAN

Teaching

 

Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha


Minister of Transport and Infocommunications

MEMBERS

about

 

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

 

State Mufti

about

 

Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa


Attorney General

about

 

Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan

 

Deputy Minister at the Ministry of Religious Affairs

about

 

Yang Mulia Dayang Hajah Norliah binti Haji Kula


Permanent Secretary (Fiscal I) at the Ministry of Finance and Economy

about

 

Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad


Permanent Secretary (Higher Education) at the Ministry of Education

Teaching

 

Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Yahya


Permanent Secretary, Department of Energy, Prime Minister's Office

Teaching

 

Yang Mulia Dr. Hazri bin Haji Kifle


Vice Chancellor of Universiti Brunei Darussalam

Teaching

 

Yang Mulia Dr. Norfarizal bin Othman


Acting Director General of Public Service Department

Teaching

 

Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Mohd Taib


Chief Executive Officer at Dynamik Technologies

Teaching

 

Yang Mulia Dayang Suzannawati binti Haji Suharju


Chief Executive Officer at Imagine Sdn Bhd

Teaching

 

Yang Mulia Awang Haji Musa bin Haji Adinin


Managing Director at Adinin Group of Companies

Teaching

 

Yang Mulia Awang Irwan bin Lamit


Deputy Managing Director at Bank Islam Brunei Darussalam

about

 

Yang Mulia Pengiran Dr. Mohammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra


Senate Representative, Universiti Brunei Darussalam

about

 

Yang Mulia Awang Iswandy bin Ahmad

 

UBD Alumni Representative

SECRETARY


Teaching

 

 


Registrar and Secretary of Universiti Brunei Darussalam