Council

Chairman

Yang Berhormat Datin Seri Setia Doktor Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh

Minister of Education

Deputy Chairman

Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha

Minister of Transport and Infocommunications

Members

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

State Mufti

Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohammed Taib

Attorney General

Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan

Deputy Minister at the Ministry of Religious Affairs

Yang Mulia Doktor Haji Azman bin Ahmad

Permanent Secretary (Higher Education) at the Ministry of Education

Yang Mulia Awang Haji Asrul Adrain bin Pehin Orang Kaya Setia Pahlawan Dato Seri Setia Doktor Haji Ahmad

Acting Permanent Secretary (Fiscal I) at the Ministry of Finance and Economy

Yang Mulia Doktor Hazri bin Haji Kifle

Vice Chancellor of Universiti Brunei Darussalam

Yang Mulia Doktor Ang Swee Hui

Deputy Permanent Secretary (Professional) at the Ministry of Health

Yang Mulia Doktor Norfarizal bin Othman

Director General of Public Service Department

Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Mohd Taib

Chief Executive Officer at Dynamik Technologies

Yang Mulia Awang Haji Musa bin Haji Adinin

Managing Director at Adinin Group of Companies

Yang Mulia Awang Irwan bin Lamit

Deputy Managing Director at Bank Islam Brunei Darussalam

Yang Mulia Awang Allen On Hsien Yung

Chief Executive Officer at Imagine Sdn Bhd

Yang Mulia Associate Professor Pengiran Doktor Mohamad Iskandar bin Pengiran Haji Petra

Senate Representative, Universiti Brunei Darussalam

Yang Mulia Awang Iswandy bin Ahmad

UBD Alumni Representative

Yang Mulia Dayang Hajah Joanna binti Haji Yacob

Acting Registrar and Secretary of Universiti Brunei Darussalam

Need Help?

Contact Us

Apply Here